دانلود اپلیکیشن

علت علاقه مندی ایرانیان به عمل بینی

ﻋﻠﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ عمل بینی و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﺑﻴنی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮم ژﻧﺘﻴکی ﺻﻮرت و ﺑﻴنی و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻗﻮمی وﻧﮋادی در ﻣﻨﻄﻘﻪ میﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮋاد اﻳﺮانی اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻮع Caucasian ﻣﺤﺴﻮب می ﮔﺮدد، ولی ﺷﻴﻮع ﺑﻴنی ﺑـﺰرگ ﺑـﺎ ﻗﻮزﻏﻀـﺮوفی و اﺳﺘﺨﻮانی در آن زﻳـﺎد اﺳـﺖ . در ﺑﺮرﺳـی ﺻـﻮرت و ﺑﻴنی در ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن در می ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﺷﺮق ژاﭘﻦ ﺗﺎ ﻏﺮب ﻗـﺎره آﻣﺮﻳﻜـﺎ اﺳـﻜﻠﺖ اﺳﺘﺨﻮانی و ﻏﻀﺮوفی ﺑﻴنی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻜﻠﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی در ﻛﻞ ﺻﻮرت، ﭼﺸﻢﻫﺎ و ﻟﺐ اﻳﺠﺎد میﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﺮد را ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﺟﻠﻮه داده و در ﺧﺎﻧﻢ ﻫـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم عمل بینی ﻛـﻞ ﺻـﻮرت و ﭼﻬـﺮه دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳیعی می ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴـﭻ ﻳـﻚ از اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮ ﺟﺮاحی ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤـی ﺑﺎﺷـﺪ .

مزایای عمل های زیبایی

  
برای بسیاری از افراد، جوان و برازنده بنظر رسیدن خیلی مهم است و یکی از پارامترهای ضروری برای به موفقیت رسیدنشان به حساب می‌آید. جراحی پلاستیک یک راه قطعی و سریع برای رسیدن به این هدف به نظر می رسد. برای رسیدن به این موفقیت انتخاب یک جراح با تجربه بهترین روش رسیدن به نتیجه ی ایده آل است.
 

info@iranplasticsurgery.asia
تهران ، شهرک غرب، فخار مقدم، پلاک 103

پراستقبال ترین جراحی ها و خدمات زیبایی

در میان عمل های زیبایی بی شماری که امروزه در سراسر جهان انجام می شود تعدادی از آنها در میان افراد متداول تر است و طرفداران بیشتری دارد. تیم "ایران پلاستیک" نیز با آگاهی از این نوع عمل های زیبایی سعی دارد تا اطلاعات بیشتری در رابطه با این جراحی ها در اختیار مخاطبین خود قرار دهد.با ما زیباتر شوید

طبق آخرین آمارها و تحقیقات بیشترین جراحی های انجام شده عمل بینی ، لیپوماتیک و لیفت صورت بوده. سایر جراحی نیز در ایران به بهترین شکل انجام می شود و جراحان ایرانی در این زمینه پیشرفت ها و موفقیت های چشمگیری توانسته اند به دست آورند.

عمل بینی
لیفت صورت